Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Η νέα προσφορά της Ιστοσελίδας της ΑΕΒΕ προς τα μέλη της, η σελίδα  «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»,  εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του αναπτυξιακού μοντέλου, που αποστολή έχει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο προφίλ γνώσεων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της Ακτινολογίας.

Η σελίδα αυτή έχει στόχο να παράσχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη δια βίου μάθηση της Ακτινολογίας, επιπρόσθετα και παράλληλα με την τυπική παρεχόμενη εκπαίδευση, σε όσους ενδιαφέρονται και ειδικότερα σε όσους την έχουν περισσότερη ανάγκη.

Η προσπάθεια αυτή πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων συναδέλφων, ως προς την επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη, και την ανάπτυξη ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά.

Η λειτουργία της σελίδας είναι απολύτως διαφανής. Την «περίπτωση του μήνα» μπορούν να αποστείλουν σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται, όλοι οι συνάδελφοι – μέλη της ΑΕΒΕ, του Πανεπιστημίου, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Μετά από κρίση από την Επιστημονική Επιτροπή, οι εργασίες αυτές, που αποτελούν εκπαιδευτική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου, θα αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά σειρά παραλαβής των και με απόλυτη σειρά προτεραιότητας.  Στους συμμετέχοντες συγγραφείς των εργασιών αυτού του τύπου αποστέλλεται ευχαριστήρια επιστολή του Προέδρου του Δ.Σ. για το εκπαιδευτικό έργο που προσφέρουν προς τα υπόλοιπα μέλη της Εταιρείας.

Στη θέση αυτή επίσης παρατίθενται όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου και των Νοσοκομείων, όπως μας αποστέλλονται από τους υπεύθυνους των προγραμμάτων, που απευθύνονται κυρίως στους ειδικευόμενους της Ακτινολογίας.

Η συμμετοχή όλων μας θα βελτιώσει το επίπεδο της Ακτινολογίας στη Βόρειο Ελλάδα.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝΑ 

Θα ανακοινωθεί σύντομα...